กนป.ประชุมแก้ปัญหาปาล์มน้ำมัน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนคำนึงถึงประโยชน์ร่วม ผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน้ำมัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ได้รับทราบสถานการณ์น้ำมันปาล์มตลาดโลกปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มราคาลดลง จากผลผลิตและสตอกรวมของโลกที่เพิ่มขึ้น เทียบกับปี 2560 และข้อเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามงานสำคัญตามนโยบายของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเด็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร การพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมัน ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ การปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ การกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 และการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมกันแสดงความจริงใจพิจารณานำข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติและมติร่วมของที่ประชุมไปเร่งรัดผลักดันขับเคลื่อนร่วมกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติทั้งระบบบนฐานข้อมูลจริงที่ตรงกันทุกฝ่าย โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์ร่วมของทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง เป็นธรรมทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน และภาครัฐ เพื่อร่วมกันรักษาเสถียรภาพของระบบเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในภาพรวม

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเฉพาะเร่งด่วนเข้าไปสนับสนุนผลักดันการส่งออกสตอกน้ำมันปาล์มส่วนเกิน และประสานกับกรมศุลกากร เร่งแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในการถ่ายลำ/ผ่านแดนน้ำมันปาล์ม เพื่อรักษาและปรับสมดุลราคาภายในประเทศ พร้อมกันนี้ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อปรับคุณภาพการสกัดให้สูงขึ้น พร้อมทั้งประสานกับกระทรวงพลังงานส่งเสริมการใช้นำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เพื่อประโยชน์ร่วมกัน.-สำนักข่าวไทย