สำนักงานประกันสังคม เสนอแก้ไข พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยเพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน และให้ความเป็นธรรมกับนายจ้าง โดยสาระสำคัญ (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ได้แก่

เพิ่ม อัตราเงินทดแทน กรณีต่างๆ เพิ่มจากพ ร.บ.เงินทดแทน เดิมร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70

ลูกจ้างได้รับค่าทดแทน ตั้งแต่วันแรกที่ขาดงาน จากเดิม หลังจากหยุดงาน 3 วันขึ้นไป

จ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ ตามพ.ร.บ.เดิม ไม่เกิน 15 ปี พ.ร.บ.ใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

จ่ายค่าทดแทนกรณีตาย หรือ สูญหาย ตาม พ.ร,บ.เดิม กำหนด 8 ปี พ.ร.บ.ใหม่ ไม่เกิน 10 ปี

กรณีนายจ้างค้างค่าชำระเงินสมทบ พ.ร.บ.เดิม ปรับ 3% พ.ร.บ.ใหม่ ปรับ 2%

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์