ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้ออกพันธบัตรพลังงานทดแทนมูลค่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นพันธะผูกพันที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะ บริษัท ไทยจึงขยายการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทำนาย Pisit EXIM BANK ได้ออกพันธบัตรพลังงานทดแทน 3 ปีนานกว่า USD LIBOR 3 เดือน Daiwa Capital Markets ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการและผู้จัดการการจัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียว การออกพันธบัตรมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนเช่นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ปัจจุบัน EXIM BANK ให้บริการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดกำลังการผลิตตั้งแต่ 20.1 ถึง 1,285 เมกะวัตต์