นักวิจัยได้ใช้เวลาในการหาสิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นได้เชื่อมต่อกันและใช้วิธีนี้เพื่อช่วยให้เมืองพัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัทลุงเป็น จุดแวะพัก ซึ่งเป็นจุดแวะพักทานข้าวกลางวันหรือรับของที่ระลึกก่อนที่จะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมอื่น ๆ จิราพรคงรอดอธิบาย นอกจากนี้เธอยังได้ร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในลุ่มน้ำคลองปะมง – คลองท่าเอือ แต่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พวกเขาจะต้องไปไกลกว่าที่พวกเขามักจะทำเพื่อหาซื้อเรียนรู้และทดสอบ นักท่องเที่ยวจะใช้เวลามากขึ้นในจุดหมายปลายทางหากชาวบ้านสามารถให้สิ่งที่ต้องทำเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในท้องถิ่น ซึ่งในทางกลับกันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นนายจิราภรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการศึกษาเพราะจะช่วยเพิ่มรายได้ของพวกเขา