กระทรวงสาธารณสุข เสนอ 4 โครงการ ใหญ่ อสม.4.0 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านเครือข่ายชุมชน ติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และสร้างอาชีพสำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับฟังการนำเสนอกิจกรรมงานดูแลสุขภาพประชาชน ตามกรอบ “ไทยนิยม ยั่งยืน 10 ประเด็น” เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มี 4 กิจกรรม ได้แก่ โครงการ อสม. 4.0 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน โครงการสร้างอาชีพสําหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ผ่านการอบรมนวดไทย รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล และโครงการติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ทำความเข้าใจ ได้รับการถ่ายทอดชัดเจน เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขโดยพื้นที่ ลดความซ้ำซ้อน มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง คำนึงถึงความเป็นไปได้และงบประมาณ ที่สำคัญคือต้องจัดลำดับความเร่งด่วนด้วย โดยรายละเอียดการดำเนินงานมี 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.โครงการ อสม. 4.0 เพื่อพัฒนาให้มีความรู้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ในการดูแลประชาชน โดยพัฒนาอสม.ทั่วประเทศ 1,030,000 คน ให้สามารถปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 2.โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านเครือข่ายชุมชนเพราะเด็กคืออนาคตที่สําคัญของประเทศ ต้องได้รับการพัฒนาเด็กไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการค้นหา คัดกรอง และกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้าให้ได้รับการกระตุ้น ให้เด็กไทยฉลาดขึ้น เติบโตสมวัย สมส่วน 3.โครงการสร้างอาชีพสําหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ผ่านการอบรมนวดไทย 5,000 คน เพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนําไปประกอบอาชีพ รวมทั้งการสร้างผู้ช่วยพยาบาล 5,000 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth