News Update

News in Asia

Category: Uncategorized

การป้องกันความผิดปกติของอารมณ์

เราพบว่าพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการสร้างแรงจูงใจและการเรียนรู้โดยการทดลองและข้อผิดพลาด เส้นประสาทท้องมีการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคนบอกว่าพวกเขาจะได้รับการตัดสินใจ แม้ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาว่ามีสุขภาพดีนักวิจัยมองหาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของสมองกับอาการของภาวะซึมเศร้า Continue reading

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

© 2019 News Update

Theme by Anders NorenUp ↑